........................ขอต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนนะครับ....................... .. ...หน้าแรก......กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์.......โรงเรียนภูเขียว.........สพป.ชย.2......สพม.30.....ครูไทย ......ตรวจดูการอบรมพัฒนา ....สมุดเยี่ยม.....ติดต่อ
.....ห้องเรียนคุณภาพ..กับครูคุณภาพ.....

++ ห้องเรียนคุณภาพ ครูคุณภาพ ++

โรงเรียน เป็น ชีวิตของเด็ก ครู และผู้บริหาร

"ห้องเรียน คือ ชีวิตของเด็กและการทำงานของครู"

"ห้องเรียนคุณภาพ น่าจะเป็นสื่อที่ดี ที่จะสะท้อนไปยังนักเรียน ครู และผู้บริหาร"


+ องค์ประกอบห้องเรียนคุณภาพ ประกอบด้วย +

1. ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

2. การออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

3. นำสื่อ ICT มาใช้ในห้องเรียน

4. การสร้างวินัยเชิงบวกในห้องเรียน

5. ใช้ CAR เพื่อนำการเปลี่ยนแปลง

ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ